درمان بی خوابی بعد از ترک سیگار

درمان بی خوابی بعد از ترک سیگار

اگر در روزهای ابتدایی ترک سیگار دچار بیخوابی شدید ، می توانید از روش هایی برای رفع بیخوابی استفاده کنید .