علت خارش پوست

علت خارش پوست در قسمت های مختلف بدن چیست ؟

اگر همراه با خارش جوش یا دانه ای وجود داشته باشد ، علت به آسانی قابل تشخیص و درمان است . اما اگر جوش و دانه ای روی پوست وجود نداشته باشد به سختی می توان علت خارش پوست را تشخیص داد .