بازی های کامپیوتری اعتیاد آور هستند ؟

آیا بازی های کامپیوتری اعتیاد آورند ؟

آیا بازی های کامپیوتری اعتیاد آورند ؟ انجام دادن کارهای لذت بخش فوق العاده هستنند . اما آیا بازی های کامپیوتری اعتیاد آورند ؟ این سوالی هست که کارشناسان می خواهند به آن پاسخ بدهند .