12 قدم بهبودی

12 قدم بهبودی برای ترک اعتیاد چیست ؟

12 قدم بهبودی 12 قدم بهبودی برای ترک اعتیاد که از بنیاد معنوی الکلی های گمنام سرچشمه گرفته است برای بهبود شخصی است که نه تنها برای فرد الکلی بلکه برای تمام اعضای گروه می باشد .